• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Kisik za gospodarstvo

OZS Predlog ukrepov za povečanje konkurenčnosti in gospodarsko rast je objavljen!
Celoten prispevek si oglejte pod VEČ.

 Kisik za gospodarstvo! (za ogled celotnega dokumenta v pdf formatu KLIKNI na podčrtano povezavo)

Predlog ukrepov za povečanje konkurenčnosti in gospodarsko rast je objavljen.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje Manager danes objavljajo zahteve gospodarstva, ki so jih v petek v dokumentu Kisik za gospodarstvo naslovili na Vlado RS in predsednico mag. Alenko Bratušek.  
Ukrepi, ki jih predlaga gospodarstvo, so naslednji:
 
1. DAVČNA RAZBREMENITEV GOSPODARSTVA IN DAVČNA KULTURA 
 
Kakršnakoli nova davčna bremena (davki, prispevki, takse, trošarine ...) niso sprejemljiva! Potrebno je zamrzniti sedanjo raven obdavčitve podjetij kot najvišjo možno in začrtati pot zniževanja davčnih bremen.
 
Predlog 1: namesto pridobivanja sredstev na prihodkovni strani preko dvigovanja davkov, je nujno učinkovitejše in racionalnejše upravljanje javnega sektorja s ciljem znižanja javnofinančnih odhodkov na raven, ki ne ustvarja proračunskega primanjkljaja.
 
Predlog 2: določiti zdajšnjo raven obdavčenja podjetij kot najvišjo možno efektivno davčno in trošarinsko obremenitev podjetja in zastaviti strategijo zniževanja davčnih bremen za gospodarstvo.
 
Predlog 3: nepremičninski davek mora ohraniti enako stopnjo obdavčitve kot doslej, razen pri nepremičninah, ki doslej niso bile obdavčene ali so poslovno neaktivne.
 
Predlog 4: zmanjšanje obsega sive ekonomije, neizprosen boj proti sivi ekonomiji z različnimi ukrepi. Redno in temeljito pobiranje davkov in prispevkov, vse  sprotnim merjenjem učinkov.
 
Predlog 5: ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek.
 
Predlog 6: z visokimi kaznimi za črnograditelje in taksami za legalizacijo črnih gradenj, kjer to ni v škodo okolju, bi se okrepil proračun in spodbujalo spoštovanje urabanističnih pravil s strani državljanov.
 
Predlog 7: potrebna je preureditev in znižanje okoljskih dajatev in znižanje trošarin na energente, ki so bili dvignjeni v letošnjem letu. 
 
Predlog 8: socialna kapica je razvojni instrument, ki ga zanemarjamo, zato je treba po vzoru večine razvitih držav omejiti višino socialnih prispevkov. 
 
2. ZAGON RAZVOJA IN KONKURENČNOSTI
 
Ker je konkurenčnost nizka, ni investicij, zato ni razvoja, ni gospodarske rasti, ni delovnih mest, ni dobička in ni dovolj proračunskih prihodkov. Nujna je pametna podpora novemu razvojnemu zagonu in odprava anomalij, ki ohranjajo nizko konkurenčnost in nizko dodano vrednost. 
 
Predlog 1: urgentna odprava birokratskih ovir in občutno skrajšanje postopkov izdajanja soglasij pri investicijah. 
 
Predlog 2: največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu.
 
Predlog 3: priprava akcijskega programa za privabljanje tujih investicij.
 
Predlog 4: priprava akcijskega programa za nov razvojni program malega gospodarstva.
 
Predlog 5: sprostiti je potrebno strateške investicije in EU sredstva. 
 
Predlog 6: imenovanje gospodarskega ombudsmana v kabinetu predsednice vlade in posebne medresorske komisije za hitro razreševanje kratkih stikov med podjetji in državno birokracijo.
 
Predlog 7: določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize. 
 
3. STRUKTURNE REFORME
 
Oblikovati in izvesti je treba prave, torej vzdržne in učinkovite reforme zdravstva, trga dela in pokojninske zakonodaje, ne le njihove kozmetične popravke. Parcialni interesi posameznih skupin ne smejo omajati politične volje za sprejem zdravih reformnih podlag. 
 
Predlog 1: cilj ne sme biti več denarja za zdravstveno blagajno, ampak racionalizacija zdravstva v smeri optimiziranja delovanja zdravstvenega sistema in odprave splošno znanih anomalij. 
 
Predlog 2: nadaljevanje reforme trga dela s poudarkom na povečevanju prožnosti in z namenom zmanjšanja zaposlitvenega krča.
 
Predlog 3: uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme.
 
Predlog 4: reforma sodstva in ukrepi proti plačilni nedisciplini.
 
Predlog 5: revizija sistema javnega naročanja.
 
4. SANACIJA BANČNEGA SISTEMA 
 
Finančni sistem je treba urgentno urediti tako, da bodo banke zdrave in zmožne finančno servisirati gospodarstvo in potrošnike po konkurenčnih pogojih. Urgentno je treba podjetjem urediti dostop do finančnih virov po konkurenčnih pogojih.
 
Predlog 1: hitrejši postopki prenosa slabih bančnih terjatev.
 
Predlog 2: ustrezna dokapitalizacija in/ali privatizacija bank, da bodo opravljale svojo funkcijo in ponovno pridobile ustrezno mednarodno bonitetno oceno.
 
Predlog 3: razdolževanje podjetij z aktivnejšim, hitrejšim, to je pravočasnim prestrukturiranjem.
 
Predlog 4: selektivna državna pomoč podjetjem je možna samo na podlagi neodvisno potrjenega realnega finančnega in poslovnega programa prestrukturiranja z jasno odgovornostjo državnih uradnikov in strokovnim nadzorom nad izvajanjem prestrukturiranja, ne pa po političnih merilih.
 
Vsi podpisniki ob tem vnovič opozarjajo, da je dokument nastal zaradi izjemno težkih gospodarskih razmer. Brezposelnost je visoka, novih delovnih mest skorajda ni. Negotove gospodarske razmere in rigidna delavnopravna zakonodaja zmanjšujejo željo po zaposlovanju in povečujejo zaposlitveni krč. 
Podpisniki predajajo Vladi RS v tem dokumentu zapisane skupne zahteve kot prispevek k novi ekonomski politiki v Sloveniji, za katero želimo, da bo pripravljena na podlagi jasnih meril in rokov. Zato od Vlade RS pričakujemo, da bo predstavnike gospodarstva vključila v delovne skupine za pripravo konkretnih ukrepov.
 
Celoten dokument Kisik za gospodarstvo je objavljen na naslednjih spletnih straneh:
www.gzs.si
www.ozs.si
www.tzslo.si  
www.zdops.si
www.zds.si 
www.zdruzenje-manager.si