• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Prevozniki - informacije

OZS
OZS je za sekcijo avtoprevozniki zbrala 11. področij, ki so v tem trenutku zanimiva.
Pod več si jih poglejte.
1. Kreditiranje – nakup tovornih vozil EURO VI
Na spletni Slovenskega okoljskega javnega sklada strani:
http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
je objavljen Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13, ki nudi ugodno kreditiranje tudi za nakup vozil (za prevoz tovora) z vgrajenim EURO 6 motorjem. Besedilo razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 10/13
(http://www.ekosklad.si/pdf/50PO13_poziv.pdf ).
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2013.
 
2. Potrdilo za voznika, ki ni državljan držav Evropske skupnosti (iz 5. člena Uredbe ES št. 1072/2009).
 
Poznano vam je, da mora imeti  voznik – državljan tretjih držav, ki opravlja komercialni prevoz blaga z vozilom nad 3,5 t (za te prevoze je zahtevana licenca) v vozilu tudi Potrdilo za voznika, ki ni državljan držav Evropske skupnosti. To potrdilo na zahtevo prevoznika vozniku izda izdajatelj licenc (OZS oziroma GZS). Z navedenim potrdilom se potrjuje, da je tak voznik zaposlen pri prevozniku in dela skladno z zakoni in drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov. V kolikor bo voznik zamenjal delodajalca, mora »novi« delodajalec pridobiti za voznika tudi drugo-novo potrdilo.
 
Zgoraj navedenega potrdila pa ne potrebuje voznik – državljan tretjih držav, ki ima v Republiki Sloveniji pridobljeno dovoljenje za stalno prebivanje ter ima v dovoljenju označbo, da je rezident za daljši čas. V primeru nadzora mora voznik pokazati dovoljenje za stalno bivanje z navedeno označbo (veza: 8. in 11. člen Direktive Sveta 2003/109/ES, Zakon o tujcih).
 
3. CEMT certifikat o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorna vozila
Za leto 2014  bo manjši del kvote dovolilnic CEMT še vedno veljal za vozila ekološkega standarda EURO III. Želimo vas opozoriti, da si lahko priskrbite certifikate za vozila »varno EURO III« (vzorec je v prilogi) le še do 31. 12. 2013. S 1. januarjem 2014 teh obrazcev ne bo več na razpolago, kajti možno bo zaprositi le za certifikate za vozila EURO IV in višje (glej prilogo)
 
4. Sestanek slovensko-hrvaške mešane komisije o mednarodnem cestnem prevozu
Obveščamo vas, da je bil 3. in 4. oktobra 2013 na Bledu sestanek slovensko-hrvaške mešane komisije o mednarodnem cestnem prevozu. Prevozi za/iz tretjih držav se bodo tudi v prihodnje odvijali na podlagi dovolilnic CEMT ali dovolilnic za/iz tretjih držav (primer: prevoz na relaciji Hrvaška – Bosna ali Hrvaška – Srbija…).
 
Prevoz blaga iz ene ali druge države v Švico se lahko opravlja le na podlagi licence Skupnosti (Sporazum – EU L 114/91 z dne 30. 4. 2002). Za Hrvaško velja prehodno obdobje 2+2 leti v zvezi prepovedi opravljanja kabotaže. To pomeni, da v tem obdobju prevozniki ene niti druge strani ne morejo opravljati kabotaže. To velja tudi za prevoze blaga z vozili do 3,5 t največje dovoljene mase. Izpostavljen je bil tudi problem plačevanja cestnin v Republiki Hrvaški, saj je slovenskim prevoznikom onemogočeno koristiti ENC naprave, kar posledično pomeni, da ne morejo dosegati popustov, ki so jih deležni hrvaški prevozniki.
 
Prevoz potnikov: dogovorjeno je bilo, da se občasni prevoz potnikov med državama članicama (EU) v tranzitu preko države, ki ni članica EU, opravlja na podlagi EU potniške spremnice. Prevozniki ne potrebujejo knjigo potniških spremnic temveč samo potniško spremnico, na podlagi katere se opravlja prevoz (EU potniška spremnica ali Interbus).
 
Slovenska stan je izpostavila problematiko načina zaračunavanja vstopnega davka za prevoze potnikov. Obe strani sta soglašali, da obračun DDV-ja pri prevozu potnikov v vseh državah članicah otežuje prevoze ter prevoznikom  povzroča dodatne administrativne stroške, zato bosta obe strani predlagali svojim pristojnim organom, da se poenostavijo postopki plačil.
 
(protokol sestanka je objavljen na spletni strani:

http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/protokol%20SLO%20-%20HR.pdf
 
– v slovenskem jeziku in
 
http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Bojan/protokol%20HR%20-%20SLO.pdf
 
– v hrvaškem jeziku)
 
5. Rusija
V informacijah z dne 13. 8. 2013 smo navedli, da namerava Rusija s 14. septembrom 2013 izvajati dodatne jamstvene ukrepe za prevoz blaga pod TIR-om. Na spletni strani GIZ Intertransporta  
(http://www.intertransport.si/wp-content/uploads/STU-and-DVTU-of-FCS-of-Russia.docx ),
ki je uradni nosilec sistema TIR v Sloveniji, je objavljena informacija, ki navedbo potrjuje, vendar le za carinske izpostave sibirskih in daljnovzhodnih regij (meje s Kitajsko, Mongolijo in Kazahstanom; glej zemljevid v zgornji povezavi), medtem, ko naj bi TIR postopki po uveljavljenem režimu izvajali do 1. decembra 2013. V primeru težav se lahko poslužujete priporočil, ki jih je pripravil IRU in so objavljena na spletni strani:
http://www.iru.org/cms-filesystem-action/webnews2013/IRU%20Recommendations%20for%20TIR%20Carnet%20Holders%20and%20Drivers.pdf .
 
6. Kazahstan
Preko ministrstva pristojnega za promet smo prejeli informacijo, da je bila v Kazahstanu sprejeta nova cestno-prometna zakonodaja, ki se nanaša predvsem na:
- uvedba računalniškega nadzora mas in dimenzij vozil v gibanju;
- zvišanje globe za prekrške kot so npr. nepopolno izpolnjene dovolilnice ali neobstoj potrebne dovolilnice (do 500 MCI);
- globe se zaračunavajo na mestu storitve prekrška. V primeru zavrnitve plačila globe lahko nadzorni organi zadržijo dokumente in prepovejo nadaljnjo vožnjo;
- s 1. januarjem 2014 na mejah ne bo več možno kupiti tranzitnih dovolilnic;
- vožnja s tovornimi vozili, ki presegajo dovoljene mere in mase na glavnih cestah (general motor roads) s 1. januarjem 2015 ni dovoljena; posebne dovolilnice za  te prevoze bo možno dobiti pri lokalnih inšpekcijskih kontrolnih organih kot tudi pri carinskih organih na mestu vstopa v Kazahstan.
 
7. Slovaška
S 1.10.2013 Slovaška ukinja t.im. »ticket«, ki ga je bilo mogoče koristiti  za tranzit države na 4 tranzitnih odsekih (informacija je objavljena: https://www.emyto.sk/web/10136/show-news-detail/-/journal_content/56_INSTANCE_8aiB/10136/20130909_UKONCENIE_TICKETINGU/NEWS_DETAIL ). Prevoznikom se bo potrebno registrirati in tudi v primeru tranzita pridobiti OBU napravo. Več o cestnini na slovaškem si lahko preberete na spletni strani: https://www.emyto.sk/web/guest/how-to-register  ali  http://bratislava.embassy.si/index.php?id=2127#c3557
 
8. Belorusija, Moldavija
Na spletni strani:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Informacije.aspx
sta objavljena zapisnika mešanih komisij:
- seja slovensko-beloruske mešane komisije za področje mednarodnega cestnega prevoza (Portorož, 28. in 29. avgust 2013) – za leto 2014 bo predlagana popolna liberalizacija (ukinitev vseh vrst dovolilnic za prevoznike obeh držav);
- zapisnik zasedanja slovensko-moldavske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Kišinjov, 11. in 12. september 2013) - ne prinaša nobenih sprememb.
 
9. Madžarska
Kot ste že prav gotovo seznanjeni, je tudi na Madžarskem možno vložiti vlogo za povračilo DDV-ja (iz naslova cestnine). Postopek poteka preko e-davkov
(http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx ),
povsem enako, kot to opravljate za ostale države (npr. Avstrijo...). V mesecu oktobru že lahko vložite zahtevek za povračilo za mesece 7.-9./13.
Več v zvezi s povračilom DDV-ja boste našli na spletni strani.
https://hu-go.hu/media/events/thumbnails/5457/1373964303NationalTaxandCustomsAdministration.pdf
 
10. Termini rednega usposabljanja – oktober 2013
Termini rednega usposabljanja voznikov v mesecu oktobru 2013:
- 25.10.2013 – program za leto 2011 – od 14. do 20. ure – OZS, Celovška 71, Ljubljana
- 26.10.2013 – program za leto 2010 – od 7. do 13. ure – OZS, Celovška 71, Ljubljana
 
11 . Pravna pomoč in pomoč na cesti
 CEMT certifikat o skladnosti veljaven do 31. decembra
 CEMT certifikat o skladnosti veljaven od 1. januarja 2014 dalje 
 
Želim vam še naprej lep in uspešen dan!
 
Natalija Repanšek
Strokovna sodelavka za javna pooblastila