• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Javni poziv

OOZ Mozirje objavlja JAVNI POZIV in povabilo za vstop v Razvojno partnerstvo (RP) – LAS-ZSD (Lokalna Akcijska Skupina – Zgornje Savinjske doline)
Na podlagi uredbe Evropskega parlamenta in sveta (EU) 1301/13 in 1303/13 ter osnovi določb 82. Člena »Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020« in jo je sprejela Vlade RS  na redni seji 12.6.2015 ter velja od 17.6.2015 dalje, OOZ Mozirje na uradni poziv za oblikovanje lokalnega partnerstva in pripravo Strategije lokalnega razvoja, objavlja
 

JAVNI POZIV

in povabilo za vstop v Razvojno partnerstvo (RP) – LAS-ZSD
(Lokalna Akcijska Skupina – Zgornje Savinjske doline)
 
Spoštovani podjetniki in prebivalci Zgornje Savinjske doline, obveščamo Vas, da smo člani OOZ Mozirje na poziv Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) aktivno sodelovali pri oblikovanju »Regionalnega razvojnega programa« (RRP) Savinjske regije (SR) za obdobje 2014-2020. Naše sodelovanje pri oblikovanju RRP SR je bilo primarno zaradi potreb skupnega (družbenega in gospodarskega) razvoja Zgornje Savinjske doline
 
V skladu z zakonom (ZSRR-2) smo v RRS SR pri pripravi in potrditvi RRP SR, kot temeljnega dokumenta razvoja Savinjske regije, enakopravno sodelovale vse tri entitete razvojnega procesa (gospodarstvo, lokalne skupnosti-občine in nevladni sektor) Savinjske regije. 
 
Iz Zgornje Savinjske doline (ZSD) je vsaka občina pripravila svoje razvojne predloge za RRP SR. Člani OOZ Mozirje smo z nevladnim organizacijam (društva, zavodi, Svet za razvoj NVO ter druge organizirane skupine civilne družbe), kot enakopravni partnerji, pripravili skupni predlog Razvojnih projektov Zgornje Savinjske doline (RP-ZSD) ) za obdobje 2014-2020. V sodelovanje smo želeli enakopravno vključiti tudi ZKZ Mozirje s področja kmetijstva in razvoja podeželja, vendar, zaradi težav delovanja ZKZ Mozirje, do tega ni prišlo. Pri oblikovanju vsebine RRP SR za področje kmetijstva smo tako vključili, le posameznike in upoštevali njihove pobude in nasvete, saj smo prepričani, da je tudi na področju kmetijstva potreben »nov zagon« pri povezovanju vseh pridelovalcev zdrave domače prehrane oz. kvalitetna prehranska samooskrba celotne Zgornje Savinjske doline. 
 
V OOZ Mozirje smo mnenja, da moramo, kot na regionalnem nivoju, v razvojni proces ZSD vključiti enakopravno vse deležnike s področja gospodarstva, javnega sektorja-občine in nevladnih organizacij!
 
In prav zgoraj navedeno in uradni poziv vlade RS je razlog, da dajemo na OOZ Mozirje pobudo za oblikovanje enakopravnega Razvojnega partnerstva ZSD ali Lokalne akcijske skupine – LAS za celotno Zgornjo Savinjsko dolino v skladu z Uredbo Vlade RS in EK, ki formalno določata izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v programskem obdobju 2014–2020, skladno s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (PS 2014–2020), ki ga je potrdila Evropska Komisija 30. 10. 2014.  
 
Primarna naloga Lokalne akcijske skupine – LAS Zgornje Savinjske doline bo pripraviti »Strategijo lokalnega razvoja« (SLR) in zagotoviti vse ostale pogoje (organizacijo, strukturo, konkretne projekte,….), ki so potrebni za učinkovit razvojni proces ZSD v obdobju 2014-20. Z oblikovanjem RP ZSD-LAS bomo lahko učinkovito realizirali vse razvojne vsebine RP-ZSD 2014-20 s katerimi želimo v sedmih letih pridobiti cca. 100 milj. eur-ov finančnih sredstev iz (večinoma iz EU razvojnih skladov) ter zagotovili 450 novih delovnih mest za razvoj ZSD, primarno za mlade, ki nam danes odhajajo iz doline ali se celo selijo v tujino. 
 
Za predmet sodelovanja v Razvojnem partnerstvu – LAS ZSD, ki se bo oblikovalo na osnovi tega Javnega poziva s »pogodbo o partnerstvu« in sprejetimi razvojnimi dokumenti ter Uredbe EU in RS (CLLD), imamo zelo dobro osnovo, da povežemo vse gospodarske in druge razvojne potenciale Zgornje Savinjske doline in skupaj ustvarimo boljše pogoje sobivanja in napredka za vse prebivalce naše doline. 
 
Za vašo lažjo odločitev in sodelovanje ter vključitev v enakopravno RP LAS-ZSD, vam prilagamo:
 
Predlog vsebinskega sodelovanja v RP LAS-ZSD za »implementacijo in dopolnitev« že imenovanega  RP-ZSD (2014-20), s strani RRS SR potrjenega in vključenega v RRP – SR (2014-2020).
 
Povabilo za oblikovanje RP LAS-ZSD v skladu z novo zakonodajo RS in EU ter sprejetimi razvojnimi dokumenti za obdobje 2014-2020.
 
Izjavo partnerja za vstop v RP LAS-ZSD  na osnovi »pogodbe o partnerstvu« za sodelovanje v razvojnem procesu Zgornje Savinjske doline (2014-20).
 
Za več informacij o vseh aktivnostih oblikovanja novega »Razvojnega partnerstva – LAS ZSD« smo dosegljivi na e-naslovu: ooz.mozirje@ozs.si .
 
Zaradi rokov priprave in prijave projektov vas vabimo, da nam najpozneje do 31. julija 2015 na naslov OOZ Mozirje, Savinjska cesta  39, 3330 Mozirje pošljete izpolnjeno izjavo partnerja za vstop v RP LAS-ZSD.
 

OOZ Mozirje

Mozirje, 23.6.2015