• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Javni razpis kreditov in garancij

Razvojna agencija Savinjske regije je  objavila  Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme savinjske regije.
JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GRANCIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE
 
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za
(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
- vzpostavitvijo nove poslovne enote,
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
 
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije. Skupen garancijski potencial RGS Savinjske regije znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 700.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi »de minimis« .
 
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
 
poslovna banka obrestna mera za kredit
 
DELAVSKA HRANILNICA d.d.  (6m) Euribor + 1,95% 
NLB d.d.    (6m) Euribor + 2,5% 
BANKA KOPER d.d.   (6m) Euribor +  2,60% 
HRANILNICA LON d.d.   (6m) Euribor + 2,20%
BANKA SPARKASSE d.d.   (6m) Euribor + 2,60% 
ABANKA VIPA d.d.  (6m) Euribor + 2,60% 
 
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjske regije.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani RASR d.o.o. ,  www.rasr.si. 
 
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR  na tel: 03/589 40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si
 
Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog - RGS Savinjska regija.pdf
Razpis RGS Savinjska regija - 18.9.2015.pdf
 
OBR 1 Prijavni list za pridobitev garancije RASR.docx
OBR 2 - Pristopna izjava v RGS Savinjska regija.doc
OBR 3 - Izjava o prejeti višini državne pomoči- Savinjska regija.docx
OBR 4 - Besedilo garancije - Savinjska regija.docx
OBR 5 - Pogodba o izdaji garancije- Savinjska regija.docx
OBR 6 - Vzorec zahtevka za koriščenje kredita- Savinjska regija.docx
OBR 7 - Vzorec vmesnih in končnih poročil - Savinjska regija.docx
OBR 8 - Vzorec opreme ovojnice- Savinjska regija.doc