• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil nov  javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (kot vsako leto)...
 
Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Na voljo je 3. milijone EUR. Delodajalcem nameravajo sofinancirati 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar pomeni do 237,22 evra.
 
Razpis je objavljen na spletni strani:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
 
Nekaj pogojev:
 
- štipendijo je potrebno štipendistu izplačati najpozneje do 15. v mesecu za prejšnji mesec. Če jo ne, sklad ne bo mogel izplačati sofinanciranja.
 
- pri delodajalcu morajo štipendisti opraviti delovno prakso, ki mora trajati vsaj 160 ur v vsakem šolskem oziroma študijskem letu. To lahko opravijo po kosih, a najpozneje do 31. avgusta oziroma do 30. septembra v posameznem letu.
 
- podjetje-štipendist mora imeti plačane vse davke, prispevke in zoper njega ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja, če želi biti upravičen do sofinanciranja.
 
- podjetje mora štipendiste zaposliti najpozneje v mesecu dni za vsaj eno leto od konca izobraževanja na stopnji, za katero je prejemal sofinanciranje. Odlog zaposlitve ni možen, tudi če želi štipendist šolanje nadaljevati na višji stopnji. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
 
- Štipendira se lahko dijake in študente (ta status imajo v letošnjem šolskem letu), ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda ne v Republiki Sloveniji ne v tujini; ta dijak/študent v šolskem letu 2015/2016 ne ponavlja letnika, nima podaljšanega študentskega statusa oziroma ni vpisan v dodatno študijsko leto po preteku izobraževalnega programa (t.i. absolvent).