• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin - preverite ali ste opravili zakonsko dolžnost poročanju GURS-u

S 1. julijem 2013 velja nova zakonska ureditev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin, s katero so predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Po novem so zavezanci za poročanje tudi prodajalci za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci za stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo.

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/2011) so bili na novo predpisani zavezanci za pošiljanje podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN), ki jo od leta 2007 vodi Geodetska uprava RS. O tem ste bili obveščeni že v letu 2013, ko je to poročanje postalo obvezno.

V ETN je treba poročati o tistih sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (zavezanci za DDV) in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična oseba. Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za posle sklenjene v preteklem mesecu.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s poročanjem v ETN so na voljo na spletnem naslovu:

http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/etn/

Analiza vnosov v ETN kaže, da mnogo najemodajalcev oziroma prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, poroča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo. Zato vas opozarjamo, da bo GURS v letu 2016 poostril nadzor nad poročanjem in kršitve ustrezno sankcioniral. Za opustitev oziroma nepravočasno poročanje zakonodaja predvideva denarne kazni, ki segajo od 1.000 do 10.000 EUR za samostojnega podjetnika oziroma pravno osebo in od 300 do 1.500 EUR za odgovorno osebo pravne osebe (26. čl. ZMVN).

V primeru morebitnih vprašanj so vam na voljo na e-naslovu: umvn.etn@gov.si.