• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Vabilo na seminar

OZS VABIMO NA SEMINAR DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2012 v četrtek, 28.2.2013, ob 11. uri na lokaciji OOZ Velenje Stari trg 2 v Velenju.
Celoten prispevek si poglejte pod več.
Na seminarju bomo osvežili vse pravne podlage za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za leto 2012, predvsem pa bo dan poudarek na podrobnejšem pregledu pravil ter izpostavitvi pomembnejših razlik med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike (pregled vsebine novih obrazcev in prilog). Udeleženci seminarja bodo med drugim seznanjeni tudi z zadnjimi aktualnimi spremembami davčne zakonodaje, ki velja pri sestavi davčnih obračunov za leto 2012 kot tudi predvidenimi spremembami v letu 2013 in najnovejšimi mnenji DURS-a. Seminar v trajanju 4 šolskih ur bo vodil davčni svetovalec Dušan Mohorič, Na kratko iz vsebine seminarja:
 
• Pomen inventurnega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov
 
• Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po SRS (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja) s poudarkom na kombiniranju računovodskih in davčnih predpisov pri sestavi davčnega obračuna
 
• Predpisana vsebina in rok za vložitev »davčnega obračuna za leto 2012« za s.p. in pravne osebe ter pravila v zvezi z informativnim izračunom dohodnine posebej za samostojne podjetnike
 
• Ugotavljanje davčne osnove, opredelitev prihodkov in odhodkov za davčne namene skladno z ZDDPO-2 ter razlaga nekaterih določb ZDoh-2, ki so še posebej pomembne za status samostojnega podjetnika
 
• Pravne podlage in metodologija za izpolnitev davčnega obračuna
 
• Davčno priznani prihodki: prihodki po SRS in popravki prihodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih prihodkov (zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij, transferne cene med povezanimi osebami, …)
 
• Davčno priznani odhodki: odhodki po SRS in popravki odhodkov – zmanjšanje in povečanje na raven davčno priznanih odhodkov (problem prevrednotenja, transferne cene, strošek amortizacije, reprezentanca, rezervacije in pasivne časovne razmejitve, stroški privatnega
življenja zavezanca, izločitev premoženja v zasebno gospodinjstvo in vnos premoženja iz gospodinjstva po pričetku opravljanja dejavnosti in med poslovanjem, povračila stroškov med delom - uredba)
 
• Možnosti zniževanja davčne osnove za leto 2012 s poudarkom na spremenjenih olajšavah za investiranje (primerjalno za s. p. in pravne osebe)
 
• Obdavčitev pravnih oseb za leto 2012 in način izračuna predhodne akontacije za leto 2013
 
• Obdavčitev dohodka iz dejavnosti, poračun dohodnine za leto 2012 ter izračun predhodne akontacije davka za leto 2013 (davčne stopnje, uveljavljanje splošne olajšave, olajšave za družinske člane….)
 
• Spremembe glede »pavšalne« obdavčitve in morebitna priglasitev tako za samostojne podjetnike kot tudi za pravne osebe
 
Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
 
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 48 € z DDV za člane s poravnano članarino, za ostale 90 € z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR 06000- 0031256803
 
prijavnica