• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
 • 03 839 15 00
 • ooz.mozirje@ozs.si

Organi in funkcionarji

Organi zbornice:

 • Skupščina
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Območna obrtno – podjetniška zbornica Mozirje ( v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovno strokovna nestrankarska organizacija, ki deluje na območju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

V zbornico se lahko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti, združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.

V prostovoljno članstvo se vključujejo osebe iz 2. odstavka tega člena s podpisom pristopne izjave, prenehajo pa takrat, ko pisno sporočijo željo po prenehanju prostovoljnega članstva.

Predsednik skupščine:
g. Alojz Selišnik

Predsednik upravnega odbora
g. Janez Kaker

Podpredsednik upravnega odbora
g. Miroslav Rednak

Predsednica nadzornega odbora
ga. Mojca Fistrić

Vodja strokovne službe
ga. Janja Praznik

Člani zbornice se združujejo po strokah v sekcije, ki se ustanavljajo glede na izkazan interes članov.
V okviru zbornice delujejo sekcije:

 • Sekcija lesarjev: predsednik Janez Kaker
 • Sekcija živilcev: predsednik Miroslav Rednak
 • Sekcija gostincev: predsednik
 • Sekcija gradbincev: predsednik Anton Špeh
 • Sekcija avtoprevoznikov: predsednik
 • Sekcija elektro dejavnosti: predsednik Rudolf Stakne
 • Sekcija tekstilcev: predsednica Andrej Weiss
 • Sekcija kovinarjev: predsednik
 • Sekcija frizerjev: predsednica
 • Sekcija avtoservisnih dejavnosti: predsednik Damjan Šmit
 • Člani, ki niso vključeni v strokovne sekcije: predsednik Jože Skornšek

Vsaka sekcija pri OOZ Mozirje deluje po svojem programu dela, ki ga sprejmejo člani sekcije. Programi dela sekcij so nato tudi vodilo oziroma usmeritev za program dela zbornice.