• Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje
  • 03 839 15 00
  • ooz.mozirje@ozs.si

Vizija in usmeritve


Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za njihov ugled, spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti.

Deluje na podlagi programa dela. Ki ga sprejme in potrdi skupščina zbornice. Skladno z določili statuta Območno – obrtno podjetniške zbornice in programa dela, bo OOZ opravljala naloge predvsem na naslednjih področjih:

  • izvajanje javnih pooblastil in nudenje servisa članom
  • vodi obrtni register, v katerega se vpisujejo vse fizične in pravne osebe, ki imajo izdano obrtno dovoljenje ter imajo poslovni sedež na območju, katerega pokriva zbornica
  • sodeluje z lokalno skupnostjo pri oblikovanju strateških programov še posebej pri prostorskih planih in drugih razvojnih možnostih za podjetništvo
  • redni stiki z župani Zgornje Savinjske doline
  • opravlja splošno strokovno svetovanje in splošno strokovno pomoč članom
  • izvedba strokovnih seminarjev
  • aktivnosti družabnega življenja