O nas

Leta 1975 je bilo ustanovljeno Obrtno združenje Mozirje, ki se je kasneje, leta 1991 preoblikovalo v Obrtno zbornico, le ta pa se je leta 1995 preimenovala v Območno obrtno zbornico Mozirje. Danes se zbornica imenuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje in pokriva področje vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline. Skozi vsa ta obdobja delovanja naše zbornice je bila največja rast članstva v letu 1994-1995. Takrat je bil razcvet in razvoj obrtne dejavnosti. Obrt in manjša podjetja so bila takrat ustvarjalci novih delovnih mest. Obrtniki in mala podjetja so ugotovili, da je povezovanje nujno. Na razvoj obrti je imela velik vpliv predvsem lesna industrija v dolini in razvoj velikih industrijskih podjetij, kot sta Gorenje in BSH. Obrt v dolini je že predhodno imela močno tradicijo.

OOZ Mozirje od leta 1987 dalje razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori oz. Domom obrtnikov, kjer je tudi sedež zbornice. Le-ta je na naslovu Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje.

Zgodovina

Območno obrtno – podjetniška zbornica Mozirje je junija 2015 imela štirideset letni jubilej. Od ustanovitve do danes so se na predsedniškem mestu izmenjali:

VILI MAROVT

HERMAN REMIC

FRANC BENDA

JANEZ KAKER

JURE MATJAŽ

Vizija in usmeritev

Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za njihov ugled, spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti. Deluje na podlagi programa dela. Ki ga sprejme in potrdi skupščina zbornice. Skladno z določili statusa Območno – obrtno podjetniške zbornice in programa dela, bo OOZ opravljala naloge predvsem na naslednjih področjih:

  • izvajanje javnih pooblastil in nudenje servisa članom
  • vodi obrtni register, v katerega se vpisujejo vse fizične in pravne osebe, ki imajo izdano obrtno dovoljenje ter imajo poslovni sedež na območju, katerega pokriva zbornica
  • sodeluje z lokalno skupnostjo pri oblikovanju strateških programov še posebej pri prostorskih planih in drugih razvojnih možnostih za podjetništvo
  • redni stiki z župani Zgornje Savinjske doline
  • opravlja splošno strokovno svetovanje in splošno strokovno pomoč članom
  • izvedba strokovnih seminarjev
  • aktivnosti družabnega življenja

STATUT

Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.I. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2017 popr.)) in 19. ter 57. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje z dne 27.01.2014, je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje na svoji 1. redni seji dne 08.06.2015, po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejela

STATUT OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE MOZIRJE (za ogled KLIKNI)

Organi in funkcionarji

SKUPŠČINA  |  UPRAVNI ODBOR  |  NADZORNI ODBOR

SKUPŠČINA

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Območna obrtno – podjetniška zbornica Mozirje (v nadaljnem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovno strokovna nestrankarska organizacija, ki deluje na območju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. V zbornico se lahko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in storkovna društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti, združujejo pa se lahko tudi fizične osebe. V prostovoljno članstvo se vključujejo osebe iz 2. odstavka tega člena s podpisom pristopne izjave, prenehajo pa takrat, ko pisno sporočijo željo po prenehanju prostovoljnega članstva.

Predsednik skupščine:
g. Alojz Selišnik

Predsednik upravnega odbora:
Jure Matjaž

Podpredsednik upravnega odbora:
Aleš Krančič

Predsednik nadzornega odbora:
Janez Kaker

Sekretarka OOZ Mozirje:
Biserka Koštrun

Člani zbornice se združujejo po strokah v sekcije, ki se ustanavljajo glede na izkazan interes članov. V okvirju zbornice delujejo sekcije:

Sekcija lesarjev:

predsednik Janez Kaker

Sekcija živilcev:

predsednik

Sekcija gostincev:

predsednik

Sekcija gradbincev:

predsednik Tomaž Mavrič

Sekcija avtoprevoznikov:

predsednik

Sekcija elektro dejavnosti:

predsednik

Sekcija tekstilcev:

predsednik

Sekcija kovinarjev:

predsednik

Sekcija frizerjev:

predsednica

Sekcija avtoservisnih dejavnosti:

predsednik Damjan Šmit

Člani, ki niso vključeni v strokovne sekcije:

predsednik Jure Matjaž

Vsaka sekcija pri OOZ Mozirje deluje po svojem programu dela, ki ga sprejmejo člani sekcije. Programi dela sekcij so nato tudi vodilo oziroma usmeritev za program dela zbornice.

Sekcija lesarjev:

predsednik Janez Kaker

Sekcija živilcev:

predsednik

Sekcija gostincev:

predsednik

Sekcija gradbincev:

predsednik Tomaž Mavrič

Sekcija avtoprevoznikov:

predsednik

Sekcija elektro dejavnosti:

predsednik

Sekcija tekstilcev:

predsednik

Sekcija kovinarjev:

predsednik

Sekcija frizerjev:

predsednica

Sekcija avtoservisnih dejavnosti:

predsednik Damjan Šmit

Člani, ki niso vključeni v strokovne sekcije:

predsednik Jure Matjaž

Vsaka sekcija pri OOZ Mozirje deluje po svojem programu dela, ki ga sprejmejo člani sekcije. Programi dela sekcij so nato tudi vodilo oziroma usmeritev za program dela zbornice.

Postanite član obrtne zbornice